فایل ورد تحليل مخاطرات لرزهاي براي سه پارهي اصلي گسل شمال تبريز و اهميت آن درتوسعه شهري

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل مخاطرات لرزهاي براي سه پارهي اصلي گسل شمال تبريز و اهميت آن درتوسعه شهري دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل مخاطرات لرزهاي براي سه پارهي اصلي گسل شمال تبريز و اهميت آن درتوسعه شهري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل مخاطرات لرزهاي براي سه پارهي اصلي گسل شمال تبريز و اهميت آن درتوسعه شهري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل مخاطرات لرزهاي براي سه پارهي اصلي گسل شمال تبريز و اهميت آن درتوسعه شهري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در پهنهبندی نسبی خطر زمینلرزه در ایران، شهرهای موجود در امتداد گسل شمال تبریز به ویژه کلانشهر تبریز یکی از شهرهای پر خطر ایران به شمار میرود. گسل تبریز منشا زلزلههای ویرانگر درطول تاریخ بوده و میتواند بار دیگر با فعالیت مجدد خود باعث ویرانی سازههای مستقر در امتداد خود شود. از این رو با تعیین دوره بازگشت زمینلرزه برای سه پاره اصلی گسل و مشخص نمودن زلزله طرحو زلزله بهرهبرداری برای سه پاره و با لحاظ نمودن آنها در مقاوم سازی سازههای منطقه میتوان تا حدودی از تلفات ناشی از زلزله کاست. در این مقاله ابتدا کاتالوگ یکنواختی از زمین لرزههای رخ داده بین سالهای 0011 تا 4102 میلادی در امتداد گسل شمال تبریز تهیه و فهرست زمینلرزهها با هدف اطمینان از مستقل بودن رویدادهای زمینلرزه به روش نوپوف پردازش و پیشلرزه و پسلرزههایموجود در کاتالوگ حذف شد. سپس احتمال دوره بازگشت زمینلرزهها برای بازههای ،01 ، زمانی 0 270 سال برحسب ،011 بزرگا برای سه پاره گسل شمال تبریز به روش کیکو تعیین گردید. در ادامهنتایج حاصل برای سه پاره مورد مقایسه قرار گرفت که در بین سه پاره احتمال دوره بازگشت زمین- لرزهها برای پاره میانی و شمالی بیشتر از پاره جنوبی بدست آمده است. همچنین میزان زلزله طرح و بهرهبرداری برای پاره شمالی و میانی یکسان و به ترتیب 6/8و4/5وبرای پاره جنوبی 5/8و3/5 برآورد شده است

توضیحات بیشتر