فایل ورد تحليل و ارزيابي مکان گزيني مسکن مهر انديشه در شهر اردبيل با استفاده از GIS

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل و ارزيابي مکان گزيني مسکن مهر انديشه در شهر اردبيل با استفاده از GIS دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل و ارزيابي مکان گزيني مسکن مهر انديشه در شهر اردبيل با استفاده از GIS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل و ارزيابي مکان گزيني مسکن مهر انديشه در شهر اردبيل با استفاده از GIS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل و ارزيابي مکان گزيني مسکن مهر انديشه در شهر اردبيل با استفاده از GIS :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

مسئله عمدهای که در طرحهای مسکن مهر به چشم میخورد، موضوع مکان گزینی آنها است. با توجه به اهمیت ایجاد مسکن و محل این مساکن)مسکن مهر( که در آیندهای نهچندان دور، تعداد زیادی از مردم را در خود جایخواهد داد، ارزیابی محل این مجتمعهای مسکونی)واحدهای مسکن مهر( ازنظر موقعیت طبیعی و زیستمحیطی ضروری است. هدف اصلی مقاله شناسایی و ارزیابی مکانهای بهینه برای استقرار مجتمعهای مسکن مهر در شهراردبیل میباشد. بدین منظور از روشهای ارزیابی چند معیاره مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی) AHP ( برای تولید و تجزیهوتحلیل نقشهها و لایههای مختلف استفادهشده است. طی این فرایند ابتدا معیارها و فاکتورهای محیطیموردنیاز در قالب 7 معیار شناسایی، تهیه و مورداستفاده قرارگرفتهاند و درنهایت نقشه پهنهبندی اراضی مناسب جهت استقرار مجتمعهای مسکونی بر اساس مدل AHP تولیدشده است. همچنین قابلذکر است که در ادامه پژوهشپهنههای مناسب بالای 05 هکتار با توجه به فاکتورهای محیطی مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر آناست که سایت انتخابشده با توجه به فاکتورهای محیطی مکانیابی نشده است و در مکان گزینی مجتمعهای مسکن مهر کمتر به این عوامل توجه شده است.

توضیحات بیشتر