فایل ورد توزيع فضايي خدمات عمومي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي: داروخانه هاي شهر ماهدشت

لینک دانلود

فایل ورد توزيع فضايي خدمات عمومي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي: داروخانه هاي شهر ماهدشت دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد توزيع فضايي خدمات عمومي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي: داروخانه هاي شهر ماهدشت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد توزيع فضايي خدمات عمومي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي: داروخانه هاي شهر ماهدشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد توزيع فضايي خدمات عمومي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي: داروخانه هاي شهر ماهدشت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

داروخانه ها ازجمله مراکز مهم و حیاتی خدماترسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تأمین آسایش شهروندان و توسعه شهر دارند. بدیهی است خدماترسانی داروخانهها بیش از هر چیز مستلزم استقرار آن ها در مکان های مناسب است ارائه خدمات به شهروندان و دسترسی به امکانات شهری از اولویتهای برنامهریزان و مدیران شهری است. در اغلب شهرها عدم تخصیص متناسب فضا و جایابی بهینه عناصر خدماتی و کالبدی شهر، به ویژه اماکن بهداشتی درمانی )داروخانه( و تعداد عوامل مؤثر در مکان یابی این مراکز، افزایش روزافزون مشکلات شهری و شهروندان را به دنبال داشته و دارد. لذا این امر لزوم استفاده از روشهای مؤثر و سیستمهای رایانهای در مکان یابی بهینه این مراکز را بیش ازپیش آشکار ساخته است. هدف عمده این پژوهش، ارزیابی مکان یابی داروخانههای ماهدشت و مشخصکردن نواحی محروم از خدمات در شهر با توجه به استانداردها و ضوابط مربوط است. سپس با بهره گیری از امکانات سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل بافر در تعیین شعاع عملکردی و تجزیه وتحلیل دادهها در راستای ارزیابی مکان یابی داروخانهها اقدام شد. در این تحقیق دادههای مکانی از روی نقشههای رقومی و خطی و دادههای توصیفی نیز با استفاده از آمار و پژوهشهای میدانی تهیه گردید. با توجه به بررسیهای انجام شده داروخانههای شهر ماهدشت ازنظر معیارهای مکان یابی، ماتریس سازگاری، ظرفیت، وابستگی در شرایط مناسبی قرار دارند و نکته حائز اهمیت عدم توزیع فضایی مناسب داروخانهها در سطح شهر ماهدشت است.

توضیحات بیشتر