فایل ورد جايگاه ملاحظات محيطي درطرحهاي آماده سازي اراضي مسکوني نمونه موردي: شهر اراک

لینک دانلود

 فایل ورد جايگاه ملاحظات محيطي درطرحهاي آماده سازي اراضي مسکوني نمونه موردي: شهر اراک دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد جايگاه ملاحظات محيطي درطرحهاي آماده سازي اراضي مسکوني نمونه موردي: شهر اراک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جايگاه ملاحظات محيطي درطرحهاي آماده سازي اراضي مسکوني نمونه موردي: شهر اراک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جايگاه ملاحظات محيطي درطرحهاي آماده سازي اراضي مسکوني نمونه موردي: شهر اراک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

امروزه با بروز مشکلات فضایی مکانی ناشی از - روند افزایش طبیعی جمعیت و مهاجرت از روستاها، مدیران و برنامه ریزان در شهرهای بزرگ در چیدمان فضایی این جمعیت مازاد بر فضای سرزمینی شهرها با مشکلات عدیدهای مواجهشدهاند. لذا در جهت تعدیل و حذف این نابسامانیها برنامههای گستردهای توسط مدیران و برنامهریزان در نظر گرفته شده که یکی از مهمترین این طرح ها؛ ارائه زمین آمادهسازی شده در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی و اعطایآن به شهروندان بوده است. بر همین اساس با تکیه بر این اصل، در این پژوهش به ارزیابی بعد از اجرای برخی از طرحهای آمادهسازی زمین سطح شهر اراک پرداخته شده است. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و همچنین از روش -پیمایشی به گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش پرداخته و با انتخاب معیارهای مناسب و موانع محیطی حاکم برطرح های مورد مطالعه مانند ویژگیهای زمینشناسی)فاصله از گسل جنس خاک(، جهت باد غالب، توپوگرافی)شیب، - ارتفاع( و منابع آب سطحی و زیرزمینی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله بیانگر این امر بود که مطالعات طبیعی ومحدودیت های آن در مکانگزینی این طرحها نقشی کمرنگ داشته، و در اکثر معیارهای استفاده شده در تحقیق توجه لازمه صورت نگرفته و فقط صرف مالکیت زمین توسط سازمان زمین شهری منظورگردیده و مدیریت شهری با دیدی سلبی با این موضوع مهم برخورد نموده و محدودیتهای طبیعی حاکم در محدوده مورد مطالعه نادیده گرفته شده است که در نهایت پایداری محیط طبیعی شهر را با خطراتی جدی مواجه نموده است

توضیحات بیشتر